ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าสัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าสัว*, -เจ้าสัว-

เจ้าสัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าสัว (n.) Chinese rich person See also: wealthy man, man of wealth, rich man Syn. เจ้าขรัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, คหบดี
English-Thai: Nontri Dictionary
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trade magnate, Master Han.เจ้าสัวใหญ่ นายท่านฮัง
Nothing that a trade magnate can't handle.ไม่มีอะไรที่เจ้าสัวใหญ่จัดการไม่ได้
Yes. Even the great trade magnate, couldn't get that plantation for nothing.ใช่สิ แม้กระทั่งเจ้าสัวใหญ่
And your partner magnate is also dead.และเจ้าสัวใหญ่หุ้นส่วนของเจ้าก็มาตายไป
You have quite a burden, trade magnate, sir.ท่านช่างมีภาระหนักยิ่งนัก ท่านเจ้าสัวใหญ่
Minister Lim wasn't deceived since Andrea is really the trade magnate.เสนาอิมไม่ได้ถูกหลอก\ เพราะแอนเดรียคือเจ้าสัวใหญ่ตัวจริง
Polling has me nine points up on my Republican challenger/ pizza magnate,ผลสำรวจบอกว่าฉัน คะแนนเพิ่มขึ้นเก้าจุด จากคู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน แล้วก็ เจ้าสัวพิซซ่า
Even though he's a Chaebol's son, he's nice and good-natured.ถึงแม้เขาจะเป็นลูกชายของเจ้าสัว เขาก็เป็นคนดีและมีน้ำใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าสัว
Back to top