ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าบ่าวเจ้าสาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าบ่าวเจ้าสาว*, -เจ้าบ่าวเจ้าสาว-

เจ้าบ่าวเจ้าสาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, คู่บ่าวสาว
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bride and groom this time sure have problems.เวลานี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคงมีปัญหาเยอะแยะ
You could have elephants, and the bride and groom can walk on a little tightrope.อืม-อือ คุณน่าจะมีช้าง และ เจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถเดินไต่บนเชือกขึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาว
Back to top