ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าขรัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าขรัว*, -เจ้าขรัว-

เจ้าขรัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าขรัว (n.) Chinese rich person See also: rich man, wealthy man, man of wealth Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าขรัว
Back to top