ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจียมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจียมตัว*, -เจียมตัว-

เจียมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียมตัว (v.) be humble See also: be modest, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว
เจียมตัว (adv.) humbly See also: modestly, moderately
English-Thai: Nontri Dictionary
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Beiste laughs) Whoa! Whoa, whoa, easy, partner.เจียมตัวซะ แล้วเลือกพายร้อนๆ ตามใจชอบ ได้หนึ่งอัน โว้ว โว้ว โว้ว ใจเย็นๆ
You are now easy on the eyes,ไม่เจียมตัวเลย. หน้านายยังกะตูด
Know your place!หัดเจียมตัวซะบ้างสิ!
And you. Why don't you keep your feet on the ground instead of your head in the sky?แกด้วย หัดเจียมตัว อย่าใฝ่สูง
Are all those in poverty always swaying with the wind?ยัยกระจอกนี่ พูดไม่เจียมตัวเลยนะ?
Children like to know where they stand.เด็กๆต้องเจียมตัวว่าเป็นใคร
And it turns out she bore her punishment in humble silence which are two concepts I am not comfortable with.และมันแต่กลับเป็นว่า เธอยอมรับการลงโทษอย่างเจียมตัว... ...ซึ่งก็มีสองแนวความคิด ฉันไม่ค่อยสะดวกใจด้วย
Don't be so modest.เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรขนาดนั้น
You got a reason to be humble.คุณมีเหตุผลที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว
The Arabs who I know are mostly modest, though.อาหรับที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เจียมเนื้อเจียมตัว
For our app, I would humbly suggest Project Nodlehs.สำหรับแอ๊ปของเรา,ฉันเจียมตัวที่จะเสนอว่าโครงการ Nodlehs
So this is your humble Gossip Girl issuing an A.P.P.B.นี่เป็นประเด็นสุดแรงของ สาวช่างเม้าท์ผู้แสนเจียมตัวคนนี้
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก
I feel the sooner you realize that you're the bitch, not the boss,ชั้นรู้สึกว่าเมื่อไหรที่แกเจียมตัวว่าเป็นแค่ลูกจ้าง ไม่ใช่หัวหน้าแล้วละก็
They don't know their own size is all.มันเพียงไม่เจียมตัวเท่านั้นเอง
You just had to be the man.นายแค่หัดเจียมตัวเองซะบ้าง
It's a little low-key. I'll give you that.ดูท่าเธอจะสงบเสงี่ยมเจียมตัว มากเลยนะเนี่ย
Look at him, trying to be humble.มองเขาพยายามที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว.
Stop being so modest and get your butt up here, Jake!หยุดแล้วหัดเจียมเนื้อเจียมตัว ลุกขึ้น เจค!
Surely, a person of your station and modest means must have a trade.แท้จริงเป็นคนของสถานีและ วิธีการของคุณเจียมเนื้อเจียมตัว ต้องมีการค้า
Now we would love to humbly share some of the wonders of our world.ขอน้อมเจียมตัว แบ่งปันความวิเศษ จากโลกเราบ้าง
Never seen no speed limit on this road, Sheriff Kilbaught, so I... so I made a... a modest estimate.ไม่เคยเห็นไม่มีขีด จำกัด ความเร็วบนถนนสายนี้นายอำเภอ คิลโบท, ดังนั้นฉัน ดังนั้นฉันจึงทำประมาณการเจียม เนื้อเจียมตัว
Never been anything modest about your modesty, Clive.ไม่เคยมีอะไรที่เกี่ยวกับเจียมเนื้อ เจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวของไคลฟ์
Alright, you better stay your ass right there if you know what's good for you.ก็ดี มึงหัดเจียมตัวซะบ้างนะ
So while you owe me £50,000, young Vincent, it'll be very much in your interest to remain my hombre.ดังนั้นในขณะที่นายติดเงินฉัน 50,000 ปอนด์ ไอ้หนูวินเซนต์ นายควรจะเจียมตัวไว้ด้วย ว่ายังเป็นคนของฉันอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจียมตัว
Back to top