ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจาะจงชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจาะจงชื่อ*, -เจาะจงชื่อ-

เจาะจงชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจาะจงชื่อ (v.) mention by name See also: specify, name Syn. ออกชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"You called me by name. It wasn't a mistake.จะผิดคนได้ไง ก็น้าเจาะจงชื่อผม
No, I'm sure they appreciated that, you helping them out like that, especially with how specific you were and all.คุณช่วยพวกเขาหาสาเหตุอาการนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณเจาะจงชื่อมันเป็นพิเศษ และก็แค่นั้นเอง
Said they requested you by name.พูดได้ว่าพวกเขาเจาะจงชื่อนายมาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจาะจงชื่อ
Back to top