ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องหมายมหัพภาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องหมายมหัพภาค*, -เครื่องหมายมหัพภาค-

เครื่องหมายมหัพภาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องหมายมหัพภาค (n.) full stop See also: period
English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องหมายมหัพภาค
Back to top