ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องผูกพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องผูกพัน*, -เครื่องผูกพัน-

เครื่องผูกพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องผูกพัน (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องผูกพัน
Back to top