ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องบันทึกเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องบันทึกเสียง*, -เครื่องบันทึกเสียง-

เครื่องบันทึกเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องบันทึกเสียง (n.) tape recorder See also: recording device, recorder, audiotape
English-Thai: HOPE Dictionary
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phonographเครื่องบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tape recorder (n.) เครื่องบันทึกเสียง See also: เครื่องอัดเสียง, เครื่องเล่นเทป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Recording device. USB.เครื่องบันทึกเสียง ยูเอสบี
Some dumb recording of himself talking.เครื่องบันทึกเสียงงี่เง่า เรื่องที่เขาพูดเอง
The XJS 5000 dictaphone?เครื่องบันทึกเสียงและถอดข้อความ รุ่น XJS 5000
My friend gave me a tape recorder to practice voice acting and I lost it.เพื่อนของฉันให้เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ซ้อมบท แต่ฉันทำมันหาย...
Didn't you lose this?นี่เครื่องบันทึกเสียงที่เธอทำหายไปไม่ใช่เหรอ
The guy definitely had a bug up his ass.ผู้ชายคนนั้นต้องมี เครื่องบันทึกเสียงอยู่ที่ตัวแน่ๆ
I've been logging these surveillance tapes from last week.ผมได้ฟังข้อมูลเครื่องบันทึกเสียงดักฟัง ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
It's the cockpit voice recorder for the United Britannian flight 2485.แต่เครื่องบันทึกเสียง\ ของUnited Britannian เที่ยวบินที่2485
Well, there is definitely EVP on the cockpit voice recorder.ฉันได้เสียงจากเครื่องบันทึกเสียง บนเครื่องบินมาแล้ว
I had two drum sets in there, a guitar amplifier and a reel-to-reel and no bed.แล้วก็มีกลองสองชุดในนั้น มีตู้แอมป์กีตาร์ เครื่องบันทึกเสียงแบบเทปรีล ไม่มีที่นอนหรอก
You're the guy who pretended he was a recorded message!คุณคือคนที่ โกหกว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียง
I'm going to switch on a recorder right now. Just a second...ตอนนี้ผมกำลังจะ เปิดเครื่องบันทึกเสียง รอแป็ปนึงน่ะ
I am now turning off the recorder.ตอนนี้ผมกำลังปิด เครื่องบันทึกเสียง
He used you for your eidetic memories like human recorders.เขาใช้คุณ จากความสามารถพิเศษ ในการจดจำรายละเอียด เหมือนมนุษย์เครื่องบันทึกเสียง
What was he saying on the recording?เขาพูดว่ายังไงในเครื่องบันทึกเสียง
All right, if he's listening to recordings of himself, he's not only antisocial, he's probably delusional as well.เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย
It's a wire-tap recording.นี่มันเครื่องบันทึกเสียงแถบแม่เหล็ก
Indeed, and thanks to Galahad recordings we have Valentine's confession.ใช่แล้ว ต้องขอบคุณเครื่องบันทึกเสียงของกาลาฮัด เราถึงได้คำสารภาพของวาเลนไทน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องบันทึกเสียง
Back to top