ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องกำบัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องกำบัง*, -เครื่องกำบัง-

เครื่องกำบัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องกำบัง (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกั้น
เครื่องกำบัง (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องกำบัง
Back to top