ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคราะห์ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคราะห์ดี*, -เคราะห์ดี-

เคราะห์ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคราะห์ดี (v.) be lucky See also: be fortunate Syn. โชคดี, โชค Ops. เคราะห์ร้าย
เคราะห์ดี (adj.) lucky See also: fortunate
เคราะห์ดี (n.) luck See also: fortunateness, luckiness, good luck, good fortune Syn. โชคดี, โชค Ops. เคราะห์ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
fortunate(ฟอร์'ชะเนท) adj. โชคดี,เคราะห์ดี., See also: fortunately adv. fortunateness n.
luck(ลัค) n. โชค,โชคดี,เคราะห์ดี,โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
merciful(เมอ'ซิฟูล) adj. กรุณาปรานี,เมตตา,มีความอนุเคราะห์ดี,เห็นอกเห็นใจ., See also: mercifully adv. mercifulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
lucky(adj) มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, fortunately, they're very rare, but if you ever run across one...ฉันว่า เคราะห์ดี \ที่พวกมันมีอยู่น้อย แต่ถ้านายไปเจอเข้าสักตัวละก็
Fortunately, a good samaritan came by.เคราะห์ดี คนใจดีมาถึง
Fortunately, the Crown Prince appears to be healthy.เคราะห์ดี รัชทายาทยังดู แข็งแรงดีค่ะ
I am lucky to be alive.เคราะห์ดีที่ข้ายังมีชีวิต
Fortunately, our young Mr. Potter discovered it.เคราะห์ดีที่คุณพอตเตอร์ของเรา ค้นพบมันเข้า
I suppose we're fortunate those things only reached the floor below the attic.เคราะห์ดีที่มันเพียงแค่ ไปถึงพื้นใต้ห้องใต้หลังคา.
You were very lucky today, agent dunham.วันนี้คุณเคราะห์ดี นักสืบดันนั่ม
And so, though there was much confusion nationwide, thankfully there were no casualties.และแม้ว่าจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศ ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
DNA analysis.การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
So she's the only person that knows where the anchor is hidden, but fortunately, she will be at the Whitmore historical ball this evening.งั้นเธอก็เป็นคนเดียวที่รู้ ว่าสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นซ่อนอยู่ที่ไหน แต่เคราะห์ดี เธอจะไปที่งานบอลที่วิทมอล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคราะห์ดี
Back to top