ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขรอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขรอะ*, -เขรอะ-

เขรอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขรอะ (v.) be dirty See also: be filthy Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เกรอะ Ops. สะอาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see them on the streets, misshapen and rust-covered.เดินกันให้ควั่กข้างล่างนั่น รูปร่างไม่สมส่วน สนิมเขรอะทั้งตัว
When in Robot City, guests of the Rusties - That's us.มาถึงที่นี่แล้ว ในฐานะเพื่อนของแก๊งสนิมเขรอะ ซึ่งก็คือพวกเราน่ะเอง
I'm a little rusty.ฉันสนิมเขรอะไปหมดแล้ว
Your KIingon's a bit rusty, Chuck.ภาษาคลิงกอนเขรอะไปหน่อย
Well, it's the room right beside us, with the big rusty 3 on it, okay?แล้วไอ้ห้องข้างๆ เนี่ย มันก็มีเลขสามสนิมเขรอะบนประตูนะ
Nothing to be frightened of. It's just dusty old coffins.ไม่มีอะไรน่ากลัวเล้ย แค่โลงศพฝุ่นเขรอะเท่านั้นเอง
Or at least the outside rusty gates.หรืออย่างน้อยก็หลังประตูสนิมเขรอะนี้
Through a window with rusted-out bars.ผ่านหน้าต่างด้วยแท่งเหล็กสนิมเขรอะ
You see how it's rusted at the hook end?คุณเห็นสนิมเขรอะ ที่ปลายตะขอไหม
I want all you got on the Mishima Group in that tin-can brain.ฉันอยากได้ข้อมูลของ มิชิมะ กรุ๊ป ที่อยู่ในสมองสนิมเขรอะของเธอ
It is where the warlocks go to squint at dusty books and drink shade of the evening.คือที่ที่ผู้ใช้เวทมนตร์ไป เพื่อชำเลืองมองคัมภีร์ฝุ่นเขรอะ และดื่มด่ำน้ำเงาแห่งค่ำคืน
This is exactly the sort of damp, muddy countryside that ramblists love.นี่เป็นเมืองชนบทที่เขรอะๆชื้นๆ แบบที่นักลุยชื่นชอบ
I refuse to speak to either of you in this office.หนูขอปฏิเสธที่จะคุยกับพวกคุณ ในห้องนี้ เพราะมันฝุ่นเขรอะ
I'm just saying, like, how they normally wear them li'l weird glasses... that's all crooked, with pimples all over they face from drinking soda.ฉันหมายถึงว่า ปกติต้องใส่แว่นหนาเตอะ... ดูเสล่อๆ, หงอยๆ, สิวเขรอะเต็มหน้า เพราะติดกินน้ำอัดลม
Now you tell me who you ever heard of gonna pull their own teeth with a pair of rusty pliers?ที่ดึงฟันตัวเองออกด้วยคีมสนิมเขรอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขรอะ
Back to top