ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกเรเกตุง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกเรเกตุง*, -เกเรเกตุง-

เกเรเกตุง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกเรเกตุง (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร
เกเรเกตุง (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกเรเกตุง
Back to top