ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกะกะเกเร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกะกะเกเร*, -เกะกะเกเร-

เกะกะเกเร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกะกะเกเร (v.) be pugnacious See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, misbehave, make trouble Syn. เกเร, เกะกะระราน, เกะกะก้าวร้าว
เกะกะเกเร (v.) bully See also: intimidate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกะกะเกเร
Back to top