ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกะกะก้าวร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกะกะก้าวร้าว*, -เกะกะก้าวร้าว-

เกะกะก้าวร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกะกะก้าวร้าว (v.) be pugnacious See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, misbehave, make trouble Syn. เกเร, เกะกะเกเร, เกะกะระราน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกะกะก้าวร้าว
Back to top