ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกษมศานต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกษมศานต์*, -เกษมศานต์-

เกษมศานต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกษมศานต์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกษมศานต์
Back to top