ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกล็ด*, -เกล็ด-

เกล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกล็ด (n.) scale See also: pellicle
เกล็ด (n.) (snow) flake See also: flake of snow
เกล็ดปลา (n.) scale See also: fish scale
เกล็ดเลือด (n.) (blood) platelet
English-Thai: HOPE Dictionary
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
thrombocyteเกล็ดเลือด
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
lamina(แลม'มะนะ) n. แผ่นบาง,ชิ้นบาง,เกล็ด,ชั้นซ้อน,แผ่นใบ pl. laminae,laminas
pangolin(แพง'โกลิน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกล็ดกว้างใหญ่ ซ้อนกัน มันกินมดที่มีลำตัวเป็นเกล็ดใหญ่., Syn. scaly aneater
platelet(เพลท'ลิท) n. เกล็ดเลือด มีบทบาทเกี่ยวกับจับตัวเป็นลิ่ม หรือก้อนของเลือด
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaly(สเค'ลี) adj. มีเกล็ดมาก,มีสะเก็ดมาก,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก,มีเปลือกมาก,เลวทราม,ใจแคบ., See also: scaliness n., Syn. squamous
scurf(สเคิร์ฟ) n. สะเก็ดผิวหนัง,ขี้รังแค,เกล็ด
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
English-Thai: Nontri Dictionary
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
menthol(n) เมนทอล,การบูร,สะระแหน่เกล็ด
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
scaly(adj) เป็นสะเก็ด,มีเกล็ด,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก
scurf(n) ขี้รังแค,ขี้ไคล,สะเก็ด,เกล็ด
scutcheon(n) กระดอง,โล่,เกล็ด
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
snowflake(n) เกล็ดหิมะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bract scaleเกล็ดประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
louverเกล็ดช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
platelet; blood platelet; thrombocyteเกล็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombocyte; blood platelet; plateletเกล็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaetopteroidมีขนไร้เกล็ด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
de-ice thermostatเทอร์มอสแตตละลายเกล็ดน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perulateมีเกล็ดหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scaler๑. เครื่องขูดเกล็ด๒. เครื่องมือขูดหินน้ำลาย๓. เครื่องตรวจวัดรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaly; squamate; squamous๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squama๑. เกล็ด [มีความหมายเหมือนกับ scale ๑]๒. แผ่นบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombocytopenia; thrombopenia; thrombopenyภาวะเกล็ดเลือดน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]
Mentalเกล็ดปลายปากล่างของงู, ด้านจิตใจ, จิตใจ [การแพทย์]
Snowflakesเกล็ดหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]
Efflorescentสารเป็นเกล็ดๆ [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
plateletเพลตเลต, เกล็ดเลือด, ชิ้นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ชนิดหนึ่งในไขกระดูกและเข้าสู่เส้นเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 - 2 ไมโครเมตร ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reptileสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ด  เช่น งู  จระเข้ เต่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดต่ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
snowflake (n.) เกล็ดหิมะ See also: ผลึกหิมะ Syn. flake
platelet (n.) เกล็ดเลือด Syn. thrombocyte
thrombocyte (n.) เกล็ดเลือด
core (n.) ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
jalousie (n.) บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู Syn. venetian blind
louver (vt.) ติดบานเกล็ด Syn. louvre
louver (n.) บานเกล็ด Syn. louvre
louver-board (n.) แผ่นบานเกล็ด
louvre (vt.) ติดบานเกล็ด Syn. louver
louvre (n.) บานเกล็ด Syn. louver
scurf (n.) คราบหรือเกล็ดของพืช
scurf (n.) โรคพืชที่เป็นคราบหรือเกล็ด (ทางพฤกษศาสตร์)
shutter (n.) บานเกล็ดหน้าต่าง
shutter (vt.) ปิดด้วยบานเกล็ด
slat (n.) แผ่นบานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู Syn. spline
slat (vt.) ใส่แผ่นบานเกล็ด
venetian blind (n.) บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. McCall, how 'bout you? Scales?แมคคอล,นายเป็นไง? เกล็ด ?
Its scales are remarkably strong and light.เกล็ดของมันแข็งแกร่งและเบาอย่างไม่น่าเชื่อ
Never ground elegant... traditional greeting of the Masters...เกล็ดจัสมิน, ไม่เคยพื้น ... เรียนรู้ประเพณีการกล่าวต้อนรับเหล่าอาจารย์
A giant chococcino with whipped cream, chocolate syrup, caramel and sprinkles.เกล็ดช็อกโกแลตกับวิปครีม, น้ำเชื่อมช็อกโกแลต, ราดด้วยคาราเมล
It's outer scales are virtually impenetrable.เกล็ดชั้นนอกของมันนั้นคงกระพันอย่างแท้จริง
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง
Platelets 80,000, hemoglobin 10.5.เกล็ดเลือด 80,000 ฮีโมโกลบินอยู่ที่ 10.5
What was her platelet count, hemoglobin and coags preop?เกล็ดเลือดอยู่ที่ระดับเท่าไร? และระดับฮีโมโกลบิน และการจับตัวของเลือดด้วย?
All her blood counts are down. It's a new symptom, aplastic anemia.เกล็ดเลือดเธอต่ำ นี่เป็นอาการใหม่
Blood-thinners are the last thing he needsเกล็ดเลือดเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการ
A scale was found in his bathtube.พบเกล็ดปลาในอ่างอาบน้ำ ของเขา
No two Go games are alike, just like snowflakes.ไม่มีสองเกมใดที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเกล็ดหิมะ
Put the skillet back on the fire and add a little bit of water to the glazing.เอากะทะไปตั้ง แล้วเติมน้ำลงไปในเกล็ดน้ำตาล
He loves the sprinkles. Take Grandpa a doughnut. There you go.เขาชอบแบบโรยเกล็ด เอาโดนัทไปให้คุณตานะ นี่จ้ะ
Oswego was not on the way, Snowflake. MICHAEL: It's not where Oswego is.ออสวีโก้ไม่ได้เป็นทางที่โรยไปด้วยเกล็ดหิมะนะ สิ่งที่อยู่ที่ออสวีโก้ต่างหาก
Now you wait there for a while... and when that first flake comes down, you give us a call.ตอนนี้คุณรออยู่ที่นั่นในขณะที่ และเมื่อที่เกล็ดแรกลงมาคุณโทรหาเรา
The woman featured here... the one wearing the Dior snakeskin jacket and Louis Vuitton shoes... is unfortunately not Annie Braddock.ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น คนที่สวมเสื้อดิออร์ลายเกล็ดงู และใส่รองเท้าหลุยส์วิตตอง
That has left him all wet and scaly# ที่หนีไปแบบที่ ทั้งเปียกและมีเกล็ด
"I am a thousand winds that blow.I am... the diamond glints of snow."ฉันคือสายลมทีี่พัดปลิว ฉันคือ เพชรที่เกล็ดหิมะที่แววระยิบระยับ
I have one glazed,one rainbow sprinkle, One cinnamon twist.ฉันมีเคลือบน้ำตาลอันนึง, โรยเกล็ดสีรุ้งอันนึง, ซินนาม่อนทวิสท์อันนึง
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย
Besides the stains on Harper's clothes were 70% plasma.นอกจากนี้รอยเปื้อนบนเสื้อของฮารเปอร์ก็พบเกล็ดเลือดกว่า 70%
Donut with chocolate icing.โดนัสหน้าเกล็ดช็อกโกเล็ต
Hey, Bree, I know what you can make for the wake-- that flaky-breaded-shrimp thing.นี่ บรี ฉันนึกออกแล้วว่าเธอน่าจะทำอะไร ขนมปังหน้ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังไง
Can you ask her to dust the blinds in the craft room first?ให้เธอเช็ดบานเกล็ดก่อนได้มั้ย?
Well, you know, I gave you the snowflake and we were kissing and...ก็แบบว่า ผมพึ่งให้เกล็ดหิมะคุณ แล้วเราก็กำลังจูบกัน
I've only seen that high a concentration in natural salt flats.ผมเคยเห็นที่เข้มข้นแบบนั้น เพียงครั้งเดียว ในเกล็ดเกลือธรรมชาติ
Radioactive salt flat?กัมมันตรังสีจากเกล็ดเกลืองั้นเหรอ
Nevada was the primary test site for nuclear devices in the '50s, and they have salt flats.เนวาด้ามีฐานทดสอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ในปี '50 และพวกเขามีเกล็ดเกลือ
Um... I'm sorry. Her platelets were, uh...เออ ผมขอโทษที เกล็ดเลือดของเธออยู่ที่ เออ...
Would you like a commemorative snow cone? * Our whole universe was in a high, dense state * * Then nearly 14 billion years ago* The Earth began to cool t!อยากฉลองด้วยน้ำแข็งเกล็ดหิมะไหม ฉันไม่เข้าใจว่าอยู่ๆเธอประกาศได้ไง
You could have turned the gun to steam, the bullets to mercury the bottle into goddamn snowflakes, but you didn't, did you?นายจะเปลี่ยนปืนเป็นไอน้ำ เปลี่ยนกระสุนเป็นปรอทเหลว หรือเปลี่ยนขวดเป็นเกล็ดหิมะก็ย่อมได้ แต่ว่านายก็ไม่ทำ
Those metal shutters on the window - gone.เศษบานเกล็ดพวกนั้น หายไป
I have a slushee-stained training bra to prove it.ฉันมีเสื้อชั้นในที่เปื้อนเกล็ดน้ำแข็งสีเป็นหลักฐาน
I noticed small gaps between the armour and its scales.ข้าสังเกตว่ามีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเกราะกับเกล็ดของมัน
We need to remove the scales first.เราต้องกำจัดเกล็ดของมันก่อน
In what universe is this "low-pulp"?นี่เกล็ดส้มโลกไหนกันน้อยยังงี้
Is that frost on the wall?นั่นเป็นเกล็ดน้ำแข็งรึเปล่าที่ผนัง
This isn't about the shutters. It's about our... date Friday.ไม่ใช่เรื่องบานเกล็ดนี่หรอก เรื่องคืนวันศุกร์น่ะ
I'll be right back.มันควรจะเป็นเกล็ดมะลิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกล็ด
Back to top