ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกรียมกรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกรียมกรม*, -เกรียมกรม-

เกรียมกรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรียมกรม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, กรมเกรียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกรียมกรม
Back to top