ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อโศก*, -อโศก-

อโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อโศก (n.) Asoka tree See also: Indian flowering plant Syn. โศก, ต้นอโศก, ต้นโศก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ahsoka, I need you to trust me on this one.อโศกา ข้าต้องการให้เจ้าเชื่อข้าเรื่องนี้
Ahsoka, I want to believe Master Plo is alive but....อโศกา ข้าอยากจะเชื่อนะว่าอาจารย์โพลยังมีชีวิตอยู่ แต่... .
Ahsoka, activate the guns!อโศกา จัดเตรียมการใช้ปืน
Ahsoka, contact that ship.อโศกา ติดต่อยานลำนั้นที
Ahsoka, how can we get to the senator?อโศกา บอกข้าซิว่าเราจะหาวุฒิสมาชิกเจอได้ยังไง
Ahsoka, a very wise Jedi once said, "Nothing happens by accident. "อโศกา เจไดผู้ชาญฉลาดเคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ"
What happened to Lana's parents was a terrible tragedy.สิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของลาน่า มันคือโศกนาฎกรรมนะ
I'm Ahsoka. Master Yoda sent me.ข้าชื่อ อโศกา อาจารย์โยดาส่งข้ามา
Master Kenobi, glad Ahsoka found you, I am.อาจารย์เคโนบี ข้าดีใจที่อโศกาพบท่าน
I'm the new Padawan learner. I'm Ahsoka Tano.ข้าคือพาดาวันฝึกหัดคนใหม่ ข้าชื่ออโศกา ทาโน่
I'm Master Skywalker's Padawan. The name's Ahsoka Tano.ข้าเป็นพาดาวันของอาจารย์สกายวอล์คเกอร์ ชื่อข้าคืออโศกา ทาโน่
No, wait a minute. I admit Ahsoka is a little rough around the edges.เดี๋ยว ฟังข้าก่อนสิ ข้ายอมรับว่าอโศกายังต้องฝึกฝนอีกค่อนข่างมาก
Blast it, Ahsoka, I told you to stay close to me.ให้ตายสิ อโศกา ข้าบอกแล้วว่าให้อยู่ใกล้ๆ ข้า
Our mandate is to protect this Hutt and that's what we're going to do, Ahsoka.หน้าที่ของเราคือคุ้มครองเจ้าฮัทท์นี่ นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ อโศก
This is an important meeting, Ahsoka.นี่คือการประชุมครั้งสำคัญ อโศก
Lives are in danger Asohka, we can't just turn our backs on them.พวกเขากำลังอยู่ในอันตราย อโศกา เราไม่อาจทอดทิ้งพวกเขาได้
Now Ahsoka, we might find something you don't want to find.นี่ล่ะ อโศกา บางทีเราก็พบความจริง ที่เราไม่อยากรู้
I don't know Ahsoka, I don't know.ข้าไม่รู้ อโศกา ข้าไม่รู้
This is Ahsoka Tano. Can anyone here me?นี่คืออโศกา ทาโน่ มีใครได้ยินฉันไหม?
Cut the chatter, Ahsoka.อย่าเพ้อเจ้อน่า อโศก
We can make it, Ahsoka. Hang in there.เราทำได้ อโศกา เดินหน้าต่อไป
Is life a tragedy,ชีวิตก็คือโศกนาฏกรรม
That's not a solution. That's a tragedy.นั้นไม่ใช่ทางแก้ มันคือโศกนาฏกรรม
To his disciples, it was a tragedy because they couldn't see the bigger picture.ตามหลักการของพระองค์แล้ว มันคือโศกนาฎกรรม เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ มองเห็นภาพใหญ่กว่า
He's too powerful for ahsoka.เขาแกร่งเกินไปสำหรับอโศก้า
This isn't you, ahsoka.นั่นมันไม่ใช่เจ้าเลย อโศก้า
I don't want to fight you, ahsoka.ข้าไม่ต้องการสู้กับเจ้า อโศก้า
Every death that day was a tragedy.การตายในวันนั้น มันคือโศกนาฎกรรม
What happened to that boy is a tragedy, and it tears me up inside!สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้น มันคือโศกนาฏกรรม และน้ำตามันตกอยู่ข้างในใจฉัน
The tragedy is, Damon, it did occur to you, yet you chose to ignore it.มันคือโศกนาฏกรรม เดม่อน มันเกิดขึ้นกับนาย แต่นายเลือกที่จะไม่สนใจมัน
That's the tragedy of you. You never get the girl.นั้นคือโศกนาฏกรรมของคุณ คุณไม่ได้รับผู้หญิงคนนั้น
No one has yet claimed responsibility for this tragic event.ยังไม่มีใครอ้าง ความรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมนี้
Years ago, my life was touched by tragedy.หลายปีก่อน ชีวิตผมเจอโศกนาฏกรรม
That to me is an absolute tragedy.สำหรับฉันแล้วนี้คือโศกนาฏกรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อโศก
Back to top