ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุปทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุปทาน*, -อุปทาน-

อุปทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปทาน (n.) imagination See also: fancy, hallucination
อุปทาน (n.) supply
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Giffen Goods สินค้ากิฟฟิน สินค้าด้วย (ดู Inferior Goods) ประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะของความต้องการสินค้าชนิดนี้ตรงข้ามหลักการของอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้ากิฟฟินเพิ่ม จะมีการบริโภคเพิ่ม หรือเมื่อราคาลดลงก็จะลดการบริโภค ส่วนที่แตกต่างจากสินค้าด้อยทั่วไป คือ เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้บริโภคจะเพิ่มหรือลดการบริโภคมากกว่ากรณีของสินค้าด้อยทั่วไป ได้เรียกชื่อสินค้าประเภทนี้ตามชื่อของ โรเบิร์ด กิฟฟิน (Robert Giffen) นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypochondria (n.) โรคอุปทานว่าตัวเองเป็นโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Supply and demand, Nikita.อุปสงค์ และ อุปทาน นิกิต้า
Supply and demand. She demands, I gotta supply.อุปสงค์ อุปทาน เธอสั่ง ผมซื้อ
Tell me, Samantha, do you ever feel claustrophobic in here?บอกผมซิ ซาแมนต้า อยู่ที่นี่คุณเคยเป็นโรคอุปทานบ้างมั้ย
And it's not clotting yet, but, I mean, I'm a little hypochondriacal.เอ่อ ฉันไม่เป็นไรมากหรอก คือที่จริงฉันก็อุปทานไปเองแหละว่าจะเป็น..
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
Oh,maybe it's just my old prejudice speaking,โอ้ บางที่ มันเพิ่งเป็นอุปทานเก่าที่ฉันพูดไปนะ
If they're hiding in the bushes, they're going to be popping out.ที่สุดแล้ว เนื้อโลมา ก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทาน เหมือนสินค้าอื่นๆ
It's called "demand," people. Now, supply!มันเรียกว่า "อุปสงค์" ทุกท่าน นี่ คือ "อุปทาน"
It's called "demand," people. Now, supply!มันเรียกว่า "อุปสงค์" นะทุกท่าน ดังนั้นอุปทานซะ!
Ever heard of suppy and demand?เคยได้ยินเรื่องอุปสงค์ อุปทานมั้ย ?
Enough to produce an endless supply of vaccine.พอที่จะผลิตอุปทานไม่มีที่สิ้นสุด ของการฉีดวัคซีน
Unlike the real Zodiac, whose goal was mass hysteria, this copycat's message is directed at an individual woman with whom he's obsessed.แตกต่างจากฆาตรกรจักรราศีตัวจริง ที่มีเป้าหมายเป็นอุปทานหมู่ เป้าหมายของฆาตกรเลียนแบบคนนี้ พุ่งไปที่ ผู้หญิงคนหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เขาหลงใหล
Laws of supply and demand.กฎแห่งอุปสงค์และอุปทาน
And I'm not saying I'm prejudiced.แล้วฉันไม่ได้อุปทานไปเอง
Big-time hypochondriac.เธอเป็นโรคอุปทานไปเองว่าป่วย เพื่อนร่วมงานบอกว่า
Creates supply and demand for you and your brothers and sisters.สร้างอุปสงค์และอุปทานให้นาย เหล่าๆพี่น้องของนาย
He poisoned the water supply at KGB headquarters... with the Amazon tree frog poison.เลขที่เขาวางยาพิษน้ำ อุปทานที่สำนักงานใหญ่ของเคจีบี ... ที่มีพิษ Amazon กบต้นไม้.
It's not my fault you dipped into their supply.มันไม่ใช่ความผิดของฉัน นายอุปทานพวกเขาไปเอง
Now, I could pretend this was just a bad hallucination and let whatever is going to happen, happen but that isn't me, and I know that isn't you.ตอนนี้ฉันจะแกล้งทำเป็นว่า มันก็คือการอุปทานไปเอง และถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยมันไปซะ แต่นั่นมันไม่ใช่ฉัน
Exactly. Supply and demand, my friend.อย่างแน่นอน อุปสงค์และ อุปทานเพื่อนของฉัน
I could give you some tips on conserving your supply.ฉันจะให้คุณเคล็ดลับบางอย่าง เกี่ยวกับการอนุรักษ์อุปทานของคุณ
We've got the Ares 4 supply missions, coming up.เทพเจ้าแห่งสงคราม 4 ภารกิจอุปทานขึ้นมา
Meantime, we're putting together a supply mission... to keep you fed until Ares 4 arrives."ในขณะที่เรากำลังวาง ร่วมกันปฏ? ิบัติภารกิจอุปทาน
If we do the maneuver... they'd have to send the supply ship, or we die.ถ้าเราทำการซ้อมรบที่พวกเขาต้องการ ต้องส่งเรืออุปทานหรือเราตาย
If we mess up the supply rendezvous, we die.ถ้าเราเลอะนัดพบอุปทานเราตาย
I'm talking about supply and demand.ฉันกำลังพูดคุยเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
Twenty miles east of here. Volcano Springs. Supply station.ยี่สิบไมล์ทางตะวันออกของที่นี่ สปริงภูเขาไฟ สถานีอุปทาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุปทาน
Back to top