ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิดโรย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิดโรย*, -อิดโรย-

อิดโรย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิดโรย (adv.) wearily See also: exhaustedly Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
อิดโรย (adj.) tired See also: weary, exhausted Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
อิดโรย (v.) be exhausted See also: be tired, be weary, be worn out Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
trudge(vi) เดินอย่างอิดโรย,ย่ำ
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lassitudeความอิดโรย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์!
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ?
You okay, baby? You look exhausted.ลูก ไม่เป็นอะไรนะ แกดูอิดโรย
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์
Richard Nixon's face, swollen and ravaged by Ioneliness, self-Ioathing and defeat.นั่นคือใบหน้าของริชาร์ด นิกสัน บวมและอิดโรยด้วยความอ้างว้าง ชิงชังตนเองและความพ่ายแพ้,
Roethke referred to getting old... as wearing the leaden weight of what I did not do.และนับวันก็จะแก่ตัวไปเรื่อย ๆ ภายใต้สภาพร่างกายที่อิดโรยอ่อนแรงนี้ มีหลายสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้
"Come to me, all who are weary,มาหาข้า เธอผู้อิดโรย
I am kind of worn out from the night before you left.ฉันอิดโรยตั้งแต่คืนที่เธอไม่อยู่
There are many who have followed mad cause that still cling to fading life.ผู้สนับสนุนหลายสิ่งที่บ้า ยึดมั่นกับยังคงรักษาชีวิตอิดโรย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิดโรย
Back to top