ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาสาสมัคร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาสาสมัคร*, -อาสาสมัคร-

อาสาสมัคร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาสาสมัคร (n.) volunteer
English-Thai: HOPE Dictionary
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร
yeoman(โย'เมิน) n. เสรีชนในสมัยศักดินา,ชาวนาที่มีที่นาของตัวเอง,ทหารม้าอาสาสมัคร adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบุคคลดังกล่าว,กล้าหาญ,ซื่อสัตย์, See also: yeomanly adv. pl. yeomen
English-Thai: Nontri Dictionary
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
volunteerผู้อาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Military service, Voluntaryราชการทหารอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Voluntarismงานอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluntaryist (n.) อาสาสมัคร
volunteer (n.) อาสาสมัคร See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ Ops. conscript
volunteer (adj.) อาสาสมัคร See also: ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)
Peace Corps (n.) หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
voluntary (n.) กิจกรรมอาสาสมัคร
work camp (n.) ค่ายอาสาสมัคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Helmut, another volunteer!เฮลมัท, อาสาสมัคร อีกคน!
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย
Ellen parsons, do you give your voluntary consent to have this recording device placed on your person?เอลเลน พาร์สัน คุณยินยอมที่จะเป็น อาสาสมัคร และให้ติดเครื่องบันทึกนี้ในตัวคุณ?
Here's the list of candidates for your clinical trial.นี่คือรายชื่อ อาสาสมัคร ที่จะให้ คุณทดลองครีมค่ะ โอ้!
The volunteers are you and you.อาสาสมัครก็คือ เจ้าและก็เจ้า
The volunteers have spread out to the next county.อาสาสมัครกระจายตัวไป รวมทั้งนอกเขตด้วย
The first volunteer was the corporate Travis Scotch a friend of yours, I believe.อาสาสมัครคนแรก ก็พลหทาร ทราวิส สก๊อตช์ เพื่อนนายนี่ ใช่มั้ย
Candy stripers.อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย
I volunteered us both for Intelligence.อาสาสมัครทั้งนายทั้งฉันเป็นสายข่าว
Volunteer at the Animal Shelter for pocket dogs... Wait.อาสาสมัครที่พักสัตว์สุนัขกระเป๋า
Volunteers at a children's shelter.อาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์เด็ก
All volunteers, you do not treat any of your neighbors with disrespect.อาสาสมัครทุกคน พวกคุณจะต้องไม่ปฏิบัติงานแย่ๆต่อเพื่อนบ้าน
Every volunteer must sign it.อาสาสมัครทุกคนต้องลงชื่อ
Just a lowly candy striper.อาสาสมัครบ้านคนชราน่ะ
Volunteer border patrols do a lot of personal policing down there.อาสาสมัครปกป้องดินแดน ทำหน้าที่เป็นตำรวจกันเอง
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ
Minuteman ID 8808, Ethan Shaw confirmed.อาสาสมัครรหัส 8808 อีธาน ชอว์ ยืนยัน
The historical society volunteer picnic is today.อาสาสมัครสมาคมประวัติศาสตร์ มีปิคนิคกันวันนี้
Volunteering to be one of the eight.อาสาสมัครหนึ่งในนั้น
...we have counted on young volunteers like you to gather resources from beyond the wall.อาสาสมัครอย่างคุณ ออกไปหาทรัพยากรจำเป็นจากพื้นที่ข้างนอกกำแพง
Is it bad to speak the way I do to volunteers?ที่ฉันพูดแบบนี้... ...กับอาสาสมัครมันแย่มากไหม?
I don't want no volunteers. I don't want no mates.ผมไม่ต้องการอาสาสมัคร ไม่ต้องการคู่หู
That was before President Kennedy was shot... before the Beatles came... when I couldn't wait to join the Peace Corps... and I thought I'd never find a guy as great as my dad.ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดี้ จะถูกลอบสังหาร... ก่อนที่วง เดอะบีทเทิล จะเกิด... ตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้า ร่วมอาสาสมัคร พัฒนาประเทศ...
Bob was always a patriot first.Bob ชอบเป็นอาสาสมัครคนแรก
They've taken good care of us. And they do volunteer for theirjobs.พวกเขาดูแลเราอย่างดี และพวกเขาใช้วิธีเลือกอาสาสมัครทำงาน
I need a dozen volunteers for a week's work.ฉันต้องการอาสาสมัครโหลสำหรับการทำงานของสัปดาห์
As a scientist I must concede that. I must volunteer that.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉัน ต้องยอมรับว่า ฉันต้องเป็นอาสาสมัครที่
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด
Join the Peace Corps, make a medical discovery.ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ ค้นพบวิทยาการการแพทย์ใหม่ๆ
Let's have a volunteer pair. Potter, Weasley, how about you?ขออาสาสมัครหนึ่งคู่ พอตเตอร์ วีสลีย์ เธอเป็นไง
The Council is calling for two volunteers to aid the Nebuchadnezzar.สภาขออาสาสมัครสองหน่วยเพื่อช่วยเหลือยานเนบูแคดเนซซาร์
We understand that you've requested additional volunteers.เรารู้ว่าคุณต้องการอะไร เพิ่มอาสาสมัคร
They've called for volunteers to hold the dock.พวกเราถูกเรียกจากอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าอู่ต่อเรือ
A unit volunteer, sir.เจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับ
Hey, is that a volunteer's attitude?เฮ้ นี่ใช่การวางตัวของพวกอาสาสมัครเหรอ?
Well, maybe we should start volunteering again.บางทีเราควรจะมาเป็นอาสาสมัครอีก
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ?
Allie was in her third year of college when she volunteered as a nurse's aid.อัลลีย์ คงจะเรียนอยู่ปีสามแล้ว ตอนที่เธออาสาสมัครเข้ามาเป็นนางพยาบาลเบื้องต้น
You were flying with the American volunteers in Nanjing,ตอนที่คุณร่วมบินกับทีมอาสาสมัคร ของอเมริกันในนานกิง
Who would volunteer for this?ใครจะเป็นอาสาสมัครในการนี​​้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาสาสมัคร
Back to top