ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อารัมภบท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อารัมภบท*, -อารัมภบท-

อารัมภบท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารัมภบท (n.) preface See also: introduction, foreword Syn. อารัมภกถา, คำปรารภ, คำเริ่มต้น, คำนำ, บทนำ
อารัมภบท (v.) introduce See also: give an introduction Syn. เกริ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction
English-Thai: Nontri Dictionary
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
prelude(n) การโหมโรง,การออกแขก,การแสดงนำ,การอารัมภบท,ลาง,คำนำ
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preambleอารัมภบท, คำปรารภ [ดู enacting clause ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prologueอารัมภบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
recitalอารัมภบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And today we are proud to bestow upon Dr. Richard Nelson the title of Professor Emeritus.และในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะให้รางวัลแก่ ด็อกเตอร์ริชาร์ด เนลสัน อารัมภบท ถึงศาตราจารย์ผู้ปลดเกษียณ
I don't have time for the prologue.ฉันไม่มีเวลาให้กับคำอารัมภบทหรอกนะ
Cut to the chase so that we can eat. What's the problem?งั้นไม่ต้องอารัมภบทเพื่อให้เราไปทานข้าวได้ มีปัญหาอะไร
Which is the long way of saying he got you a new ride.คืออารัมภบทเพื่อบอกว่า... เฮียได้พาหนะใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อารัมภบท
Back to top