ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อานิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อานิก*, -อานิก-

อานิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อานิก (v.) love See also: adore, be fond of Syn. เอ็นดู, รักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arnica twice a day.อานิก้า ทาวันละสองครั้งนะ
Nice to meet you, Anika.ยินดีได้ที่รู้จักนะอานิก้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อานิก
Back to top