ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อสังหาริมทรัพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อสังหาริมทรัพย์*, -อสังหาริมทรัพย์-

อสังหาริมทรัพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
English-Thai: HOPE Dictionary
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
tenement(เทน'นะเมินทฺ) n. บ้านอยู่อาศัย,ส่วนของบ้านที่ให้เช่าอยู่อาศัย,อสังหาริมทรัพย์, See also: tenemental, tenementary adj. tenemented adj., Syn. swelling house
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realtyอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminent domainอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ดู condemnation ๕ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancyการเช่าอสังหาริมทรัพย์, การถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Eminent domainการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์) [เศรษฐศาสตร์]
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
land (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดิน Syn. real estate
lands (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. real property
real estate (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands, real property
real property (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands
realty (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. estate, property, real estate
tenement (n.) อสังหาริมทรัพย์
freehold (n.) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
freehold (n.) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inside the shopping mall you can find music, movies, furniture, food, cars, real estate, souvenirs and more from all over the globe, just like in the real world.ในห้างสรรพสินค้าที่นี่ คุณสามารถหาดนตรี ภาพยนตร์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ของที่ระลึก ได้จากทั่วโลก เหมือนกับโลกแห่งความจริงค่ะ
Investments? Yeah, you know, land, property, stuff like that.ใช่ๆ ก็พวกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทำนองนั้น
Real estate. Luxury resorts.อสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ทหรูๆน่ะ
Real estate, yachts, jewels.อสังหาริมทรัพย์ เรือยอชท์ เครื่องเพชร
Owning stuff. Real estate, um,อสังหาริมทรัพย์ เอ่อ
Your real estate took a bad turn and it's worth nothing.อสังหาริมทรัพย์ของคุณก็กำลังแย่ มันกำลังจะไม่มีค่า
The estate's been maintaining it for now, you know, just to keep it up.อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกรักษาไว้สำหรับตอนนี้คุณรู้ว่าเพียงเพื่อให้มันขึ้น
The most expensive real estate in the world.อสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดใน โลก
Real estate has always been in my pocket.อสังหาริมทรัพย์อยู่ตุงกระเป๋าผมเสมอ
The old lockwood estate?อสังหาริมทรัพย์เก่าของล็อควู้ด?
Property's always a safe bet but you gotta know what you're doing, this ain't soft money.อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าเสี่ยง เพียงแต่ต้องรู้ว่าทำอะไรอยู่ เพราะนี่ไม่ใช่การกุศล
How about real estate?อสังหาริมทรัพย์เป็นไง
The woman who handled the properties in the neighborhood... she slammed her car into a pole and got fried by a power line.อสังหาริมทรัพย์แถบนี้ เพิ่งขับรถชนเสาไฟฟ้า แล้วก็โดนไฟดูดตาย
It goes all around the estate.มันไปทั่วอสังหาริมทรัพย์
This is yours, Johnny. This estate.นี้เป็นของคุณจอห์นนี่ อสังหาริมทรัพย์นี้
Are you, uh... buying property over there?คุณเอ่อ ... ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นั่น?
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
The real estate values plummeted, and the town nearly went bankrupt.ค่าอสังหาริมทรัพย์ดิ่ง และเมืองที่เกือบล้มละลาย
And my mom sells real estate. Part-time.และแม่ฉันค้าอสังหาริมทรัพย์ พาร์ทไทม์
We'll let her understand it gradually. Maybe do some real estate shopping--ค่อยๆ อธิบายให้เธอเข้าใจ อาจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แถวนั้นไปด้วย
My father managed his estate.พ่อผมเคยเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ของเขา
It's information for you about the real estate at Yeoju.มันเป็นข้อมูลของ คุณเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ เยจู
We at cicero realty would like look,i told you it's not a good time!พวกเราที่ซิเซโรอสังหาริมทรัพย์อยากจะ นี่,ฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้ไม่สะดวก!
Property value has gone one way: up.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วง... ขาขึ้น
I can't teach you how to skin a cat but I can tell you a lot about the money in bricks and mortar.ผมสอนคุณเรื่องวิธีการไม่ได้ แต่สอนเรื่องการหาเงิน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้
For now, we only require a three percent deposit to take the property off the market.เสร็จสิ้น,พวกเราจะจัด ประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ ในเวลานี้,ทางเราเรียกเก็บ เงินมัดจำแค่ 3% เท่านั้น เพื่อนำอสังหาริมทรัพย์ ออกจากตลาด
This guy grew up under the tutelage of a business master and real estate magnate.ผู้ชายคนนี้เติบโตภายใต้การสั่งสอน ให้เป็นเจ้าของธุรกิจ และเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์
Real estate magnate and builder rupert chandler Was the undisputed king Of the expanding san fernando valley.ไม่มีข้อโต้แบ้งว่า ผู้ทรงอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมา รูเพิร์ท แชนด์เลอร์ กำลังขยายเขต ซาน เฟอร์นานโด วัลเล่ย์
Lisa Radley,licensed real estate broker?ลิซ่า แร้ดลี่ย์ ถือใบอนุญาตโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์
THIS IS ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.สิบวันก่อน จูดี้ แฮนนิตี้ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และแม่
Or someone in real estate. Like a land assessor.หรืองานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นพวกประเมินราคาที่ดิน
So I'm in vegas talking to this real estate convention.ตอนนั้นผมอยู่ในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ในเวกัส
THAT'S RIGHT. YOU'RE A REALTOR.อ๋อแน่ละ คุณเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะ
I'm newly interested in the construction business. I thought...ฉันเริ่มสนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดว่า...
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้
Hey, Nick. On Clydes real estate, judge Stansfeld shut us down.เฮ้ นิค อสังหาริมทรัพย์ของไคลด์ ผู้พิพากษาสแตนฟิลด์หยุดไปแล้ว
Gentlemen, this is Supervising Agent Hank Schrader.แฮงค์ ยินดีที่ได้พบท่านครับ ยินดีที่ได้เจอคุณครับ พอล คันทาน่า จากคันทาน่าอสังหาริมทรัพย์
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อสังหาริมทรัพย์
Back to top