ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างใส่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างใส่ใจ*, -อย่างใส่ใจ-

อย่างใส่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างใส่ใจ (adv.) attentively See also: interestedly Syn. อย่างสนใจ Ops. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย
อย่างใส่ใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างใส่ใจ
Back to top