ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างแน่แท้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างแน่แท้*, -อย่างแน่แท้-

อย่างแน่แท้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blood will surely flow on the day.จะมีเลือดหลังไหล ในวันนี้อย่างแน่แท้
Dear God who definitely exists, we, your people, who have been on this planet for 6,000 years and not a second more, wish to thank you for this bounty, and for keeping Congress predominantly white through Christ our Lord, amen.วันทาพระเจ้าผู้สถิตอยู่อย่างแน่แท้ เรา บุตรของท่าน ผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ มาแล้วหกพันปี และไม่มากกว่านี้แม้แต่วินาทีเดียว ขอวิงวอนเพื่อขอบพระคุณพระองค์ ในความเอื้ออารีของท่าน
It certainly buoyed up this employee's esprit de corps.นี่เป็นช่วยยกสติปัญญาพนักงานอย่างแน่แท้
He--he's... genuine and caring and funny.เค้า เค้า ทั้งตลกทั้งจริงใจอย่างแน่แท้เลยล่ะ
This was dark art voodoo, flat out.มันคือมนต์ดำวูดู อย่างแน่แท้
"What a good wife you would be"'เป็นศรีภรรยาอย่างแน่แท้'
What a good wife you would beเป็นศรีภรรยาอย่างแน่แท้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างแน่แท้
Back to top