ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเดียวกัน*, -อย่างเดียวกัน-

อย่างเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
อย่างเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
ditto(ดิท'โท) n. สิ่งที่กล่าวมาก่อน,สิ่งที่เหมือนกัน. -adj. เช่นที่กล่าวมาแล้ว,เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน. vt. ทบทวน,ซ้ำ
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
same(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน
similar(adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน
very(adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำหมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
identically (adv.) อย่างเดียวกัน See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน
all roads lead to Rome (idm.) มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน See also: ทำให้เกิดผลอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
copy (vt.) ทำอย่างเดียวกัน Syn. imitate, mimic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We all feel the same wayเราต่างก็รู้สึกอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Same any of us wouldอย่างเดียวกันกับที่เราต้องยอมรับ
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้
Eating a hot dog. I had the same dream.ผมกำลังกินฮ็อทด็อก ผมฝันอย่างเดียวกัน
I used to feel that way about things, but ...ฉันเคยรู้สึกอย่างเดียวกัน แต่...
"Perhaps you will be so good as to do the same for his creditors in Meryton,""บางทีน้องน่าจะทำอย่างเดียวกัน สำหรับชื่อเสียๆ ของเขาในแมรี่ตัน"
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
Two blackouts three days apart at different times interrupting the same show?3 วันที่ผ่านมาไฟดับ 2 ครั้ง ในเวลาที่แตกต่างกัน หยุดรายการแสดงอย่างเดียวกัน
They all feel the same.ทุกคนก็รู้สึกอย่างเดียวกันหมด
If you wanted, you could be president.หลังจากนี้,เราจะทำ อย่างเดียวกันกับอีก12 เขต
Yes,detroit,The afterlife.Same thing.ใช่ ดีทร้อย ชีวิตหลังความตาย อย่างเดียวกันแหละ
Goddamn it, we're gonna get one thing straight.ให้ตายสิ เราทำงานอย่างเดียวกัน
He's been recruiting, we've been attempted to do the same.-มันกำลังฟื้นฟูกองกำลังของมัน -พวกเราก็กำลังทำอย่างเดียวกัน
They remember even less.เขาทำอย่างเดียวกันนี้กับภรรยาและลูกคุณ
(SHOUTING)หลังจากนี้,เราจะทำ อย่างเดียวกันกับอีก12 เขต
You should do the same with oscar.คุณก็น่าจะทำอย่างเดียวกัน เรื่องออสการ์
I've been thinking the same thing.ผมก็คิดอย่างเดียวกัน
Of course, I could say something of the same For you, couldn't I?ฉันก็น่าจะพูด อย่างเดียวกันถึงคุณได้
Yes, the technology was used once beforeเหตุร้ายอย่างเดียวกัน เคยเกิดขึ้นที่ปราก
WE NOW KNOW THAT RUTLEDGE WAS TRANSFERRED TO HAWKESVILLE FROM A FEMALE PRISON, IN THE WAKE OF ALLEGATIONSและเราคิดว่าเขาทำอย่างเดียวกันกับคนร้าย เพื่อเป็นการปิดปาก เขาต้องการเซ็กส์
It's like goldilocks became a serial killer.อย่างกับหนูน้อยโกลดิล็อคส์กลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ( จากนิทานของยุโรป เป็นเรื่องของเด็กสาวที่เข้าไปทำอย่างเดียวกันในบ้านของหมี )
You're doing the same thing he is.คุณกำลังทำอย่างเดียวกันกับเขา
But I have the same advantage.แต่ข้าเองก็ได้เปรียบอย่างเดียวกัน
I promise to do the same.ผมสัญญาว่าจะทำอย่างเดียวกันด้วย
It's the same thing.มันก็อย่างเดียวกันแหละ
He's gonna make the same pickup every ten days.นายต้องมารับสินค้าอย่างเดียวกันนี้ ในทุกๆสิบวัน
And for what it's worth, I might've done the same thing.ด้วยเหตุนั้น ผมก็จะทำอย่างเดียวกัน
Henry would do it for us.แต่เฮนรี่จะทำอย่างเดียวกันเพื่อหาเราแน่
We're both thinking the same thing, so let's just say it.พวกเรากำลังคิดอย่างเดียวกัน พูดออกมาเถอะ
Yagi...says the same.ยากิ... ก็บอกอย่างเดียวกันครับ
Maybe I'll do the same.บางที ฉันคงทำอย่างเดียวกัน
I came here with the very same hope.ข้ามาที่นี่ด้วยความหวังอย่างเดียวกัน
Can you say the same?เจ้าพูดอย่างเดียวกันนี้ได้มั้ย?
I wish I could say the same for most of my men.ข้าหวังว่าข้าจะพูดอย่างเดียวกันนี้ กับทหารส่วนใหญ่ของข้าได้
I don't know. They were all talking at once.ไม่รู้ พวกเขาทั้งหมดพูดเป็นอย่างเดียวกัน
The sniper below has been instructed to do the same because that's when he's gonna fire his first bullet.นักแม่นปืนข้างล่าง ได้รับคำสั่งให้ทำอย่างเดียวกัน เพราะว่านั่นจะเป็นเวลาลั่นกระสุน
And soon, they'll do the same thing here.อีกไม่นาน มันจะทำอย่างเดียวกันที่นี่
I know because I did the same thing in other cities under different names.ผมรู้เพราะผมก็ทำอย่างเดียวกัน ในเมืองที่มีชื่อต่างกัน
I suggest you do the same.ฉันแนะนำว่าเธอน่าจะทำอย่างเดียวกัน
Same promise.คำสัญญาอย่างเดียวกัน
That's exactly like what she sews for her victims.มันเป็นอย่างเดียวกันกับ ที่เธอใช้เย็บให้กับเหยื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเดียวกัน
Back to top