ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมีแบบแผน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมีแบบแผน*, -อย่างมีแบบแผน-

อย่างมีแบบแผน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมีแบบแผน (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีระเบียบ
อย่างมีแบบแผน (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Panmixia การจับคู่แบบสุ่ม เป็นวิธีที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของยีนส์ ในมนุษย์เป็นไปอย่างมีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
methodically (adv.) อย่างมีแบบแผน Syn. neatly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He writes with rhyming metered verse.เขาแต่งบทกวีอย่างมีแบบแผน
He kills methodically, and I believe would kill again, given the opportunity.เขาฆ่าคนอย่างมีแบบแผน และเขาต้องฆ่าอีกแน่หากว่ามีโอกาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมีแบบแผน
Back to top