ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมีระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมีระเบียบ*, -อย่างมีระเบียบ-

อย่างมีระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมีระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน
อย่างมีระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน
English-Thai: HOPE Dictionary
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orderly (adv.) อย่างมีระเบียบ See also: อย่างมีแบบแผน Syn. methodically, regularly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย
I need everyone to leave the store in an orderly fashion.ขอให้ออกไปจากร้านอย่างมีระเบียบ
Get across the bridge. Move in a quick and orderly fashion.ให้ทุกท่านรีบข้ามสะพานไป อย่างมีระเบียบ
To overcome trauma, you need to keep confronting the source of your shock.เพื่อให้หายจากการช็อคนั้น ฉันเลยต้องไปพบเธออย่างมีระเบียบวินัย
Please move in an orderly fashion through the main gate.โปรดเข้าประตูหลักอย่างมีระเบียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมีระเบียบ
Back to top