ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่ต่อหน้ากัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่ต่อหน้ากัน*, -อยู่ต่อหน้ากัน-

อยู่ต่อหน้ากัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่ต่อหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just me and him, face-to-face.แค่ฉันกับเขา อยู่ต่อหน้ากัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่ต่อหน้ากัน
Back to top