ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้องกินข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้องกินข้าว*, -ห้องกินข้าว-

ห้องกินข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องกินข้าว (n.) dining-room Syn. ห้องอาหาร
ห้องกินข้าว (n.) dining-room Syn. ห้องอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, do you have a cafeteria or a lunchroom?ที่นี่มีโรงอาหารหรือห้องกินข้าวมั้ย
Hey, wait. This is the mess hall.เดี๋ยวนี่ห้องกินข้าว
Does the eighth grade lunchroom ring any bells?จำตอนป.2 ที่ห้องกินข้าวได้ป่าว
Rice, Rorer, come up on it from the north.ไรท์ โรเลอร์ บุกเข้าไปจากทางทิศเหนือ ห้องครัวอยู่ตรงนั้น ดูซิว่าพวกมันจะอยู่ในห้องกินข้าวรึเปล่า แอบหลังต้นไม้นะ
Actually, The ficus in the dining room has been eating it.- ต้นไม้ในห้องกินข้าวต่างหากที่กิน
Huge... and I had a calculator, and I would hide under the dining room table, pretending that I was on the moon.ใหญ่ทีเดียว แล้วก็เครื่องคิดเลข แล้วผมก็ไปแอบอยู่ใต้ โต๊ะในห้องกินข้าว
Are either of those things going to happen in the dining room tonight?แล้วทั้งสองอย่างนั่น จะเกิดขึ้น ในห้องกินข้าวของเรา คืนนี้รึเปล่า
Neither of those things will happen in the dining room tonight or in front of Eddie, ever.จะต้องไม่เกิดขึ้นในห้องกินข้าวคืนนี้ หรือตอนไหนก็ตาม ต่อหน้าเอ็ดดี้
I know what I need to do.รู้แล้วว่าต้องทำอะไร ห้องกินข้าวไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้องกินข้าว
Back to top