ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห่อเหี่ยวใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห่อเหี่ยวใจ*, -ห่อเหี่ยวใจ-

ห่อเหี่ยวใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห่อเหี่ยวใจ (adj.) sad See also: unhappy, sorrowful Syn. เศร้าหมอง, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
ห่อเหี่ยวใจ (v.) grieve See also: be mournful, be sad Syn. เศร้าหมอง, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
ห่อเหี่ยวใจ (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gosh, that song was so depressing.โอ้, ช่างเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยวใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห่อเหี่ยวใจ
Back to top