ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หูตาไว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หูตาไว*, -หูตาไว-

หูตาไว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูตาไว (v.) be fast knowledgeable See also: be well-informed Ops. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember. Okay? Come on, yes.ฉันคงโกหกไม่ได้ ข้างนอกมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นดีต้องหูตาไว
We need eyes and ears on her 24-7, even inside the precinct.เราต้องมีหูตาไว้กับหล่อนตลอดเวลา แม้แต่ใน ส.น.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หูตาไว
Back to top