ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัตถี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัตถี*, -หัตถี-

หัตถี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัตถี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
หัตถี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
หัตถี (n.) elephant Syn. กุญชร, ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, คชา, คช, คชสาร
หัตถี (n.) elephant Syn. ช้าง, หัสดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัตถี
Back to top