ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวั่นเกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวั่นเกรง*, -หวั่นเกรง-

หวั่นเกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวั่นเกรง (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นใจ, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unflinching (adj.) ซึ่งไม่หวั่นเกรง See also: ซึ่งมั่นคง, ซึ่งแน่วแน่ Syn. steady, constant, steadfast, unfaltering
unflinchingly (adv.) อย่างไม่หวั่นเกรง
unflinchingness (n.) ความไม่หวั่นเกรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not fear their bullets.จงอย่าหวั่นเกรงห่ากระสุน
But you'll treat him with utmost respectเจ้าจงแสดงฝีมือของเจ้า โดยมิต้องหวั่นเกรงใดๆ
Did I ever tell you about the first time I met the dreaded Boneknapper?ข้าเคยเล่าให้พวกเจ้าฟังรึยัง - เกี่ยวกับปีศาจโครงกระดูกที่น่าหวั่นเกรง ?
Even the brave Cao Cao will waver.แม้แต่โจโฉที่กล้าหาญยังต้องหวั่นเกรง
Others, they knew to fear.แต่โลกที่เหลือ พวกเขาหวั่นเกรง
Tommen is a soft boy, not a king to fear.ทอมเมนเป็นเด็กนุ่มนิ่ม ไม่ใช่กษัตริย์ที่น่าหวั่นเกรง
Please, please, don't be afraid.ขอร้อง ขอเลย ไม่ต้องหวั่นเกรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวั่นเกรง
Back to top