ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวั่นหวาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวั่นหวาด*, -หวั่นหวาด-

หวั่นหวาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวั่นหวาด (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว
หวั่นหวาด (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt
misgiving(มิสกิฟ'วิง) n. ความสงสัย,ความไม่ไว้วางใจ,ความหวั่นหวาด., Syn. doubt,-A. faith

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวั่นหวาด
Back to top