ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุดนิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุดนิ่ง*, -หยุดนิ่ง-

หยุดนิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดนิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
English-Thai: HOPE Dictionary
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
immobilise(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
stagnate(สแทก'เนท) vi. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,หยุดไม่เจริญ,ไม่เจริญ., See also: stagnation n., Syn. stand,languish
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decelerationการหดรัดตัวของมดลูก,การลดลงของอัตรา,ทำให้หยุดนิ่งทันที [การแพทย์]
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop still (phrv.) หยุดนิ่ง See also: อยู่นิ่งๆ, อยู่เฉยๆ Syn. stand still
aestivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
estivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง Syn. aestivation
standstill (n.) การหยุดนิ่ง See also: การหยุดชะงัก
stasis (n.) การหยุดนิ่ง See also: การหยุดชะงัก
stationary (adj.) ซึ่งหยุดนิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not enough to stand still. There's gotta be progress.หยุดนิ่งเฉยๆ ไม่พอ มันต้องมี..
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง
The army of Oz has stopped guessing and is standing perfectly still in the middle of the room.ทหารแห่งออสหยุดค้นหาแล้ว เขาหยุดนิ่งอยู่ที่กลางห้อง
Your, uh, army has stopped guessing and is standing perfectly still in the middle of the room.ทหารของเธอ เขาหยุดค้นหาแล้ว เขาหยุดนิ่งไปเฉยๆ ที่ตรงกลางห้อง
In this place, where time stands still... it seems that everything is moving... including me.ณ ที่แห่งนี้ เวลาหยุดนิ่ง ดูเหมือนทุกอย่างเคลื่อนไหว รวมทั้งฉันด้วย
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง
As I bid farewell, my heart stops, in tenderness I feelยามฉันเอ่ยคำลา หัวใจฉันหยุดนิ่งในสัมผัสละมุน
Eventually it will shut down. And when that occurs...จนในที่สุดก็หยุดนิ่ง เมื่อมันเกิดขึ้น...
You and I are frozen.นายและฉันถูกสั่งให้หยุดนิ่งอยู่กับที่
His thinking powers rust and freezeพลังความคิดของเค้าจะฝืดและหยุดนิ่ง
She shouldn't be here with us.- พลังของเธอยังไม่ยอมหยุดนิ่ง - เธอเป็นฝ่ายเราแล้ว
Lost in this beautiful fantasy where time stood still.-หลงไปกับความฝันอันสวยงาม ที่เวลาหยุดนิ่ง
There are no ordinary moments.ไม่มีช่วงเวลาที่หยุดนิ่ง
Was I spending too much time in this frozen world?ผมใช้เวลามากไป ในโลกหยุดนิ่งนี้หรือ
I thought about the night at the sports center when I'd seen a person move when time was frozen.ผมคิดถึงคืนที่สนามกีฬา เมื่อผมเห็นคนเคลื่อนไหว ตอนที่เวลาหยุดนิ่ง
Where time comes to a standstillที่ที่เวลาได้หยุดนิ่ง
I stopped halfway...และเป็นตอนที่ผมหยุดนิ่งอยู่ครึ่งทางด้วย
We've created a detailed model assuming that the rotation is moving toward a complete stop.เราสร้างแบบจำลอง สมมุติว่าการหมุนของโลกช้าลงไปจนหยุดนิ่ง
The people weren't just holding.คนจะไม่แค่หยุดนิ่งเท่าไหร่
When they finally stopped screaming, brain scans showed a complete inactivity of the self-preservation region of the cortex.หลังจากพวกเค้าหยุดส่งเสียงกรีดร้อง ผลการสแกนสมอง แสดงภาวะหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิง ของสมองบริเวญที่ควบคุมสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ของสมองส่วน Cortex
Now... it hit the ground, the massive impact, and it's come to a standstill.ตอนนี้... มันพุ่งชนพื้น กระแทกอย่างแรง และหยุดนิ่งลง
The city had come to an absolute standstill.ทั่วทั้งเมืองหยุดนิ่ง
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ
The compass is locked right onto it.เข็มทิศหยุดนิ่ง ชี้ไปทางนี้
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก
My fancy and my thoughts are sick.จินตนาการและความคิดของฉันหยุดนิ่ง
If you need me... sorry, man.และผมจะไม่หยุดนิ่งในเรื่องนี้
Uh, 59 and holding, sir.เอ่อ.. 59 และหยุดนิ่งครับ
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด
People move on, Skeeter.ชีวิตคนเราไม่หยุดนิ่ง สกีเตอร์
But I'm a restless man.แต่ผมเป็นคนไม่หยุดนิ่ง
Time stands still there, and no one knows it.เวลาของที่นั่นหยุดนิ่ง และไม่มีใครรู้ตัวเลย
The six of you are completely frozen and helpless.พวกคุณทั้งหกคนถูกทำให้หยุดนิ่ง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
All stops start to-- start to blend together.ทุกอย่างหยุดนิ่ง และเริ่มต้นที่จะผสานกัน
I won't rest until I at least try. I know.ข้าจะไม่หยุดนิ่ง อย่างน้อยข้าก็จะพยายาม ข้ารู้
Put you back into cryostasis until we return to Earth.ต้องให้คุณกลับเข้า ภาวะหยุดนิ่ง
Someone will be along shortly to bring you back to Cryo Deck.อีกเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลคุณ พากลับไปสู่ภาวะหยุดนิ่ง
We're here to put you in an anti-contamination suit, take you back to Cryo Deck go to beddy-byes.เรามาสวม ชุดป้องกันเชื้อปนเปื้อนให้กับคุณ พาเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่ง เพื่อให้คุณได้นอน
Take him out! Got him! Do it!- ครับผม คุณเองก็ใช้ภาวะหยุดนิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุดนิ่ง
Back to top