ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยาบกร้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยาบกร้าน*, -หยาบกร้าน-

หยาบกร้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบกร้าน (adj.) rough See also: coarse, not smooth Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ Ops. อ่อนนุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just had a rough night.ฉันเพิ่งมีคืนที่หยาบกร้าน
That's why you have turtle shell skin, girl.ถึงว่า ทำไมเธอถึงมีผิวที่หยาบกร้าน,แม่สาวน้อย
I like things rough.ฉัน เช่นเดียวกับสิ่ง ที่หยาบกร้าน
No, I don't.แต่ผิวหนังหยาบกร้าน ที่หลังของเขา
Oh! Not rough like most maids.โอ้ ไม่หยาบกร้านเหมือนพวกหญิงรับใช้ทั่วไป
The M.E. said Bailey had blisters and burns, fingertips were raw, his trachea had internal scarring.รายงานการตรวจร่างกายบอกว่า เบลี่ย์มีแผลพุพองและรอยไหม้ ปลายนิ้วหยาบกร้าน หลอดลมมีรอยแผลเป็นจากข้างใน
I've seen you carve out lives for yourselves in this harsh environment.เห็นพวกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อตัวของท่านเอง ภายใต้สถานการณ์ที่หยาบกร้านนี้
Hey, look, I know the last few days have been a little rough, so I hope this free pony keg from the beer guy and some slightly-expired meat from the bar kitchen will let you know how truly sorry I am.เฮ้ ฟังดู ฉันรู้สองสามชั่วโมงสุดท้าย ของวัน มันหยาบกร้านนิดหน่อย ดังนั้น ฉันหวังว่าเวลาว่างนี้ ม้าน้อย ถังเบียร์จากเพื่อนดื่ม และ เนื้อบางอย่างใกล้หมดอายุ จากห้องครัวบาร์
She fought the rigors of age with a sacrament of expensive creams from Europe and something else far more exotic.เธอต่อสู้กับความหยาบกร้าน ของวัยด้วยการถวายตัวเป็นศิษย์ของพระเจ้าในพิธี ด้วยครีมแสนแพงต่างๆจากยุโรป และอย่างอื่น ที่ประหลาดกว่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยาบกร้าน
Back to top