ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดปัญญาคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดปัญญาคิด*, -หมดปัญญาคิด-

หมดปัญญาคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดปัญญาคิด (v.) be baffled See also: be at one´s wits´ end Syn. สุดคิด, คิดไม่ออก, จนปัญญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดปัญญาคิด
Back to top