ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดด้วยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดด้วยกัน*, -หมดด้วยกัน-

หมดด้วยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดด้วยกัน (det.) whole See also: all, entire Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) all Syn. ทั้งปวง, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) absolutely See also: all, total, completely Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น Ops. บางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
uvea(ยู'เวีย) n. ม่านตา,ciliary bodyและchoroidทั้งหมดด้วยกัน. -uveal adj., See also: uveous adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Six all together.หก ถ้ารวมทั้งหมดด้วยกัน
I see our whole life together.ฉันเห็นชีวิตทั้งหมดด้วยกันของเรา
I mean, the way I see it, we all came here together, and, if need be, we'll all go out together.ฉันหมายถึง ทางที่ฉันเห็นเราทุกคนก็ต่างเดินมาด้วยกัน และถ้าเราจำเป็นต้องทำ เราก็จะทำมันทั้งหมดด้วยกัน
My dad was holding it all together.พ่อผมยึดมันไว้ทั้งหมดด้วยกัน
I like to stay organized, so I keep all my important papers together.ฉันชอบที่จะอยู่จัดระเบียบ แล้วฉันเก็บ กระดาษที่สำคัญไว้ทั้งหมดด้วยกัน
She just wants to move the RV until we can all get rid of it together.เธอแค่ต้องการย้ายรถอาร์วีนั่น จนกว่าพวกเราจะช่วยกันจัดการทั้งหมดด้วยกัน
She assumed you were all in on it.เธอเหมารวมพวกเธอทั้งหมดด้วยกัน
The only way you can disappear for good, is to stop helping people all together, and that's not option for you.ทางเดียวเท่านั้นที่คุณไม่ต้องหายตัว คือต้องหยุดช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดด้วยกัน แต่นั่นไม่ใช่คุณแน่ๆ
We figured it all out together.พวกเราหาคำตอบเรื่องทั้งหมดด้วยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดด้วยกัน
Back to top