ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้ามุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้ามุข*, -หน้ามุข-

หน้ามุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้ามุข (n.) porch See also: veranda Syn. มุข, ชาน, ระเบียง
English-Thai: Nontri Dictionary
porch(n) หน้ามุข,ระเบียง,เฉลียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
portico (n.) หน้ามุข Syn. arcade, colonnade
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้ามุข
Back to top