ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน่อยเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน่อยเดียว*, -หน่อยเดียว-

หน่อยเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่อยเดียว (v.) be small See also: be a little Syn. เล็กน้อย, น้อยมาก Ops. มาก
หน่อยเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
หน่อยเดียว (adj.) small See also: few, tiny, little Syn. เล็กมาก Ops. มาก
หน่อยเดียว (adv.) a little bit See also: just a little, a tiny bit Syn. เล็กน้อย, นิดเดียว Ops. มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little more. I ain't sayin' how much.หน่อยเดียวเท่านั้น ไม่มากจากนี้
Come on, a little more. Atta boy.อีกหน่อยเดียว อย่างงั้นสิ
That's enough!น่านะ ดูหน่อยเดียวเอง
Jack, Cutler Beckett has the heart of Davy Jones.ทิ้งห่างหูห่างตาไปหน่อยเดียว ดูซิอะไร ๆ ก็ลงหม้อหมดเลย!
Or i give carlos a little smack, and she growls.พฉันตะคอกคาร์ลอสหน่อยเดียว มันก็คำรามใส่ชั้น
HE LEFT RIGHT AFTER SHE DID.เขาออกไปหลังเธอหน่อยเดียว ขอบคุณ
All we wanna do is just look around a little.พวกเราแค่ต้องการไปเดินดูรอบๆ หน่อยเดียว
All you got is scar tissue in there right now.จะมีก็แค่แผลเป็นตรงนั้นหน่อยเดียว
But if I so much as breathe at it funny... my boss would kill me.แค่ลมหายใจฉันไปโดนหน่อยเดียวละก็ มีหวัง เจ้านายต้องฆ่าฉันแน่ๆ
How desperate am I to follow Boyd to the middle of nowhere when all I've got is a bit of blood and a lock of hair?ฉันนี่บ้าแค่ไหนกัน ที่มาตามบอยด์ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ทั้งๆ ที่ มีแค่รอยเลือดหน่อยเดียว แล้วก็ปอยผม
He's just gonna call in some favor from a senator,เขาแค่ขอความช่วยเหลือ จากวุฒิสมาชิกหน่อยเดียว
I was just joking around.แค่ล้อเล่นหน่อยเดียว
I was washing my hands and it just slipped down the drain.แค่ล้างมือหน่อยเดียวมันก็ลื่นหลุดลงท่อไปเลย
Tomahto, tomato.เพี้ยนไปหน่อยเดียวเอง
One twist, and he's dead.แค่บิดหน่อยเดียว และเขาจะตายทันที
I - I like doing it. It gives us a little bonding time.ฉัน--ฉันอยากทำเอง แค่เป็นภาระนิดหน่อยเดียวเอง
No, it's about you and it's about those guys in your unit--ใช่ มันเกี่ยวกับคุณ และมันเกี่ยวกับคนพวกนั้น ในหน่อยเดียวกับคุณ
He got home about two minutes too late.เขากลับถึงบ้านช้าไปหน่อยเดียว
Just need a little push.ช่วยดันหน่อยเดียวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน่อยเดียว
Back to top