ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญิงโสเภณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญิงโสเภณี*, -หญิงโสเภณี-

หญิงโสเภณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงโสเภณี (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา
English-Thai: HOPE Dictionary
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven,slattern
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whorish(ฮอร์'ริช) adj. เหมือนหญิงโสเภณี,มั่วโลกีย์,ค้าประเวณี,ไม่บริสุทธิ์., See also: whorishly adv. whorishness n., Syn. lewd,unchaste
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street
English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chippie (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
chippy (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
cocotte (n.) หญิงโสเภณี
fancy woman (n.) หญิงโสเภณี
gook (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว
hustler (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว
prostie (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว
prosty (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว
tart (sl.) หญิงโสเภณี
hooker (n.) หญิงโสเภณี (คำหยาบ) Syn. harlot, prostitute
whore (n.) หญิงโสเภณี (คำหยาบ) Syn. harlot, hooker, prostitute
harlotry (n.) การเป็นหญิงโสเภณี See also: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว Syn. prostitution, whoredom, whorishness
kerb crawler (sl.) ผู้ที่ขับรถตระเวนหาหญิงโสเภณี
whore (vi.) เป็นหญิงโสเภณี (คำหยาบ)
whorish (adj.) เหมือนหญิงโสเภณี See also: มั่วโลกีย์
whorishly (adv.) เหมือนหญิงโสเภณี See also: อย่างมั่วโลกีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง
Speak, dirty whore!พูด, หญิงโสเภณีสกปรก
The prostitute's given name was Natumbundra.ชื่อของหญิงโสเภณีเป็น Natumbundra
You make a habit out of soliciting sex from prostitutes?คุณเป็นคนชอบซื้อบริการจากหญิงโสเภณีรึเปล่า?
I was wondering what your church's stance on lying and adultery was.หนูแค่สงสัยว่าถึงท่าทางที่โบสถ์ของคุณพ่อ ทำต่อคนโกหกและหญิงโสเภณีคะ
I'm not a hooker.ฉันไม่ได้เป็นหญิงโสเภณี
I am not a hooker!ฉันไม่ได้เป็นหญิงโสเภณี!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญิงโสเภณี
Back to top