ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนย่อย*, -ส่วนย่อย-

ส่วนย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนย่อย (n.) fraction See also: component
ส่วนย่อย (n.) portion See also: small part/section/cut/piece/segment Ops. ส่วนรวม
ส่วนย่อย (n.) portion See also: small part/section/cut/price/segment Ops. ส่วนรวม
English-Thai: HOPE Dictionary
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subdivisionแขนงย่อย, ส่วนย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
minor class (n.) ส่วนย่อย See also: กลุ่มย่อย Syn. smaller group
smaller group (n.) ส่วนย่อย See also: กลุ่มย่อย Syn. minor class
subdivision (n.) ส่วนย่อย See also: กลุ่มย่อย Syn. smaller group, minor class
macrocosm (n.) โครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มากมาย
reductionism (n.) ความเชื่อว่าสิ่งที่ซับซ้อนถูกอธิบายได้ด้วยส่วนย่อยๆที่ไม่ซับซ้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each of those things are just a small part of it.แต่ละสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงส่วนย่อยๆของทั้งหมด
That's three frames. It's a fraction of a second. Whatever that thing is, it can move.มีสามเฟรม เป็นส่วนย่อยของวินาที สิ่งนั้นมันเคลื่อที่ได้
Well, in cases like this, where small portions have to be removed, it hardly ever affects what's referred to as "net memory."เอ่อ ในกรณีแบบนี้ เมื่อส่วนย่อยๆ ถูกดึงออก มันอาจส่งผลกระทบสิ่งที่เป็นความทรงจำทั้งหมด
We're all tapped into such small portions of what we've experienced in our lifetime.เราถูกแตะเบาๆในส่วนย่อยๆ ของส่วนที่เก็บประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา
Trapped like fragments...ถูกจับไว้คล้ายกับเป็นส่วนย่อยๆของ
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด
In the divided world of the suburbs, everyone is looking for a way to connect.ในส่วนย่อยๆของหมู่บ้านในชนบท ทุกคนต่างก็หาจุดที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
Look, chapter seven, subsection 16, rule four, line nine.ดูนี่ บทที่7 ส่วนย่อยที่ 16 กฏที่ 4 บรรทัดที่ 4

ส่วนย่อย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนย่อย
Back to top