ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งข่าวสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งข่าวสาร*, -ส่งข่าวสาร-

ส่งข่าวสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งข่าวสาร (v.) send word See also: send a message, go and tell, report Syn. ส่งสาร Ops. รับข่าวสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
telexเทเลกซ์, การบริการรับและส่งข่าวสารทางโทรพิมพ์ซึ่งมีข่ายงานอยู่ทั่วโลก telex ย่อมาจาก teleprinter exchange [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
e-mail (vt.) ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
fax (n.) ระบบการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ See also: ระบบส่งโทรสาร
rap out (phrv.) เคาะซ้ำๆ เพื่อส่งข่าวสารหรือข้อความ Syn. tap out
runner (n.) ผู้ส่งข่าวสาร See also: คนเดินหนังสือ Syn. courier, messenger
tap out (phrv.) เคาะเบาๆ ซ้ำๆ เพื่อส่งข่าวสาร Syn. rap out
wire service (n.) สำนักข่าวที่ส่งข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ See also: โดยทางโทรเลขหรือดาวเทียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A communicator?เครื่องส่งข่าวสารงั้นเหรอ
Shifu does. I'm just the messenger.แต่อาจารย์ชีฟู ให้ข้ามาส่งข่าวสาร
It's a social networking tool where you send instant updates to anybody who signs up for them.มันเป็นเครื่องมือทางเครือข่ายสังคม ซึ่งคุณสามารถส่งข่าวสารที่ทันสมัย ไปให้กับทุกคนที่ลงชื่อเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งข่าวสาร
Back to top