ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สึง*, -สึง-

สึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สึง (v.) be possessed See also: haunt Syn. อยู่, เข้าอยู่, อาศัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I make a confession?มีผู้ชายคนนึง ราซูล ฉันรู้สึงสงสารเขามาก
Whatever is inside Mia is the cause of all this.อะไรก็ตามทิ่สึงร่างมึอาอยู่ คึอตฆันเหตุของทังหมด
It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living.ซี่งเเสดงว'าการท่องคาถานิ้.. เปี๋นเหบือนการเปิดทางไหปี๋ศาจ เขขิาสึงสูใบมบุษยธั

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สึง
Back to top