ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สึกกร่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สึกกร่อน*, -สึกกร่อน-

สึกกร่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สึกกร่อน (v.) be worn away / down See also: be eroded, be corroded Syn. สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน
waterworn(วอ'เทอะวอร์น) adj. สึกกร่อนหรือเรียบเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำ
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
weatherworn(เวธ'เธอะวอร์น) adj. สึกกร่อน,เสื่อมเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pediment; rock pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weatherworn (adj.) สึกกร่อน See also: เสื่อมหรือเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่นๆ Syn. weather-beaten
attrition (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction, rubbing Ops. buildup
rubbing (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction Ops. buildup
wear down (phrv.) ค่อยๆ สึกกร่อน See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง Syn. wear away, wear off
wear off (phrv.) ค่อยๆ สึกกร่อน See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง Syn. rub off, wear away, wear down
wearing down (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. friction, rubbing Ops. buildup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต
Well, the serial numbers were pretty worn from the washing machine.อืม serial number ได้เลือนหายไปเนื่องจากการสึกกร่อน จากเครื่องซักผ้า
Well, yeah, but based on the level of metallic decomp Ducky found, I was able to determine that the chips were implanted at approximately the same time.ใช่ แต่ ดูจากระดับที่ดั๊กกี้พบโลหะสึกกร่อน ฉันกำหนดได้ว่า ชิฟถูกฝัง
Uh, Dale told me that in these old vehicles the points get corroded.เอ่อ เดลบอกผมว่ารถรุ่นเก่าพวกนี้ บางจุดมันสึกกร่อน
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน
No remodeling.มีการสึกกร่อน ไม่มีร่องรอยฟื้นฟู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สึกกร่อน
Back to top