ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สายป่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สายป่าน*, -สายป่าน-

สายป่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายป่าน (n.) string See also: cord, thread
English-Thai: HOPE Dictionary
rope yarnn. สายป่านหรือสายฟั่นสำหรับทำเชือก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I followed the string and it ended right over there... across the street, right at the edge of his lawn.ชั้นตามสายป่านไป แล้วมันก็หยุดอยู่ตรงนั้น... ...ตรงข้ามถนน ตรงมุมของสนามหญ้านั่นพอดี
He is the divining rod that will lead us to Akator.เขาเป็นสายป่านให้เราสาวถึงอคาทอร์
Are you--are you seeing the string with the troutลูกเห็นสายป่านแขวนปลาเทราซ์นั่นมั้ย?
Right now, you and I are like kites without strings.ตอนนี้เราสองคนเหมือนว่าว ที่มีสายป่านขาดรุ่งริ่ง
His operation and pipeline continued long after he was in prison for ordering the murder of two of his business associates.ปฏิบัติการณ์และสายป่านของเขา ยืนยาวอยู่นานถึงเขาจะติดคุก เพราะสั่งฆ่าหุ้นส่วน 2 คน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สายป่าน
Back to top