ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมฤทธิผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมฤทธิผล*, -สัมฤทธิผล-

สัมฤทธิผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมฤทธิผล (v.) achieve See also: accomplish, bear fruit, succeed, produce the effect/s Syn. ประสบผลสำเร็จ
สัมฤทธิผล (n.) achievement See also: accomplishment, success Syn. ความสำเร็จ
สัมฤทธิผล (n.) achievement See also: accomplishment, success Syn. ความสำเร็จ
สัมฤทธิผล (v.) achieve See also: accomplish, bear fruit, succeed, produce the effect/s Syn. ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมฤทธิผล
Back to top