ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมพันธไมตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมพันธไมตรี*, -สัมพันธไมตรี-

สัมพันธไมตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมพันธไมตรี (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rapprochement (Fr.)การกระชับความสัมพันธ์, การฟื้นสัมพันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
International relationships are often built on compromise.สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกิดจากการประนีประนอมกันทั้งนั้น
We have not had dealings with the Dwarves since the Dark Days.พวกเราไม่ได้มีสัมพันธไมตรีกับเหล่าคนแคระตั้งแต่ยุคมืดมาแล้ว
Mother, brother Dae-So is trying to send me as a peace treaty.เสด็จแม่, เสด็จพี่พยายามที่จะส่งให้ข้าไปเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับฮั่น
Prime Minister, did you suggest that I go as a peace treaty?ท่านเสนาบดี, ท่านแนะนำให้ข้าไปเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีงั้นเหรอ?
Prince Dae-So is going to send Ju-Mong to the Hans as a peace treaty.องค์ชายแดโซจะส่งจูมงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฮั่น
Is it true that you are sending Ju-Mong to the Hans as a peace treaty?จริงเหรอที่เจ้าจะส่งจูมงไปฮั่นเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
On his agenda are diplomatic meetings and a performance of Beethoven tomorrow night by The LA City Symphony.เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต และจะเข้าชมผลงานของบีโทเฟ่นในคืนพรุ่งนี้ โดยวง The LA City Symphony
Not my relationships.แต่ไม่ใช่สัมพันธไมตรีของผม
I really thought this was going to be the beginning of a friendly cooperation between business associates, but if it's competition that you want, then I suggest you watch your back.ชั้นคิดว่านี่จะเป็น ก้าวเริ่มต้นของสัมพันธไมตรี ระหว่างธุรกิจและสังคม
It's almost decided. Please help me prepare for the party.การเชื่อมสัมพันธไมตรีครั้งนี้ คงจะช่วยให้ผมทำงานในธุรกิจนี้ได้ดี
Your marriage should have served to form an alliance with another kingdom and you choose to marry a serving girl.การอภิเษกสมรสควรจะมีขึ้นเพื่อสานสัมพันธไมตรี ระหว่างอาณาจักร แต่เจ้ากลับเลือกที่จะแต่งกับสาวใช้
Your father understood the importance of keeping Dorne in the fold.พ่อของเจ้าเข้าใจในความสำคัญ ของรักษาสัมพันธไมตรีระหว่างดอร์นไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมพันธไมตรี
Back to top